LYRIC

Pallavi:

Raadhikaa krishnaa….tavavi rahe keshavaa..
Sthana vinihata mapi haara mudaaram
saa manute krusha tanu riva bhaaram
sarasamasruna mapi malayaja pankam
pashyati vishamiva vapushisa shankam
raadhikaa krishnaa…tavavi rahe keshavaa..

 

Charanam:1

Shwasitapavana manupamaparinaaham
madanadahana miva vahati sadaaham
dishi dishi girati sajala kanajaalam//2//
nayana nalinamiva vigalita naalam//2)//
radhikaa krishnaa…
Tavavirahe keshavaa keshavaa..

 

Charanam:2

Nayanavishayamapi kisalaya talpam//2//
kalayati vihita hutashana kalpam//2//
tyajatina paanitalena kapalam
baalashashinamiva saayam alolam
radhikaa krishnaa..
Haririti haririti japati sakaam//2//
viraha vihita maranena nikaamam
haree haree haree…..
Shri jayadevabhanita miti geetam
sukhyatu keshapada mupaneetam
radhikaa….

Telugu Transliteration

పల్లవి:
రాధికా కృష్ణా....తవవి రహే కేశవా..
స్థన వినిహత మపి హార ముదారం
సా మనుతే కృశ తను రివ భారం
సరసమసృణ మపి మలయజ పంకం
పశ్యతి విషమివ వపుశిస శంకం
రాధికా కృష్ణా...తవవి రహే కేశవా..


చరణం:1

శ్వసితపవన మనుపమపరిణాహం
మదనదహన మివ వహతి సదాహం
దిశి దిశి గిరతి సజల కణజాలం(2)
నయన నళినమివ విగళిత నాళం(2)
రాధికా కృష్ణా...
తవవిరహే కేశవా కేశవా..


చరణం:2

నయనవిషయమపి కిసలయ తల్పం(2)
కలయతి విహిత హుతాశన కల్పం(2)
త్యజతిన పానితలేన కపాలం
బాలశశినమివ సాయం అలోలం
రాధికా కృష్ణా..
హరిరితి హరిరితి జపతి శకం(2)
విరహ విహిత మరణేన నికామం
హరీ హరీ హరీ.....
శ్రీ జయదేవభణిత మితి గీతం
సుఖయతు కేశపద ముపనీతం
రాధికా....

Added by

Meghamala K

SHARE